VÄLKOMMEN TILL  
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE

                                                                                             INOM GÖTEBORGS STIFT
 

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
är en fristående ideell förening som arbetar för att förbättra för skola och undervisning.
När Sällskapet grundandes år 1824 var det visserligen lagstadgat att alla barn skulle lära sig
att läsa och skriva, men var, när och hur väl var långt från löst.  Läs mer

Sällskapets verksamhet handlar även idag om att förbättra för skola och utbildning. Sällskapet har under årens lopp bidragit till att kartor, böcker och annan undervisningsmateriel kunnat ges ut eller köpas in till skolan. Som vänförening till Göteborgs stadsmuseums skolsamling sysslar man med att synliggöra skolans historia och utveckling. Man stödjer också nya metoder för att nå dagens unga, såsom Stadsmuseets projekt Barnens museum

Vill du bli medlem i Sällskapet för folkundervisningens befrämjande?
Hör av dig till Sällskapets styrelse. Medlemmar väljs in på rekommendation, och skall vara intresserade av Sällskapets ändamål att verka för folkundervisningens förbättrande.

 
AKTUELLT

Inbjudan Sällskapets pedagogiska stipendium 2019

Styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift har tagit beslut om att med start 2017 instifta ett årligt stipendium att utdelas till den/de pedagoger som på ett framåtsyftande sätt verkar för god språkutveckling bland barn i de yngre åldrarna.

Sällskapet vill med detta stipendium dels uppmärksamma lovvärda pedagogiska insatser, dels lyfta fram utbildningens/bildningens integrerande kraft.

Stipendium är tänkt att kunna sökas både individuellt och som grupp.
Den sammantagna stipendiesumman är fastställd till 50 000 kronor.
Den skall användas till stipendiatens / stipendiaternas förkovran / kompetensutveckling i arbetet med yngre barns språkutveckling.

Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift
tillhanda senast den 31/1, 2019.

Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte i mars 2019.

  Läs mer

 

  

 

  
www.folkbildningssallskapet.se